Darmowa dostawa od 300 zł | Wysyłka w 24h | Bezpieczne płatności SSL | Zwroty do 30 dni

Regulamin sklepu Groni.pl

1. Platforma dostępna pod adresem internetowym groni.pl prowadzona jest przez Grażynę Mądzielewską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PHU MAWI Grażyna Mądzielewska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 882-13-01-741, REGON 276972723.

2. Regulamin określa zasady korzystania z Platformy, w tym zakładania i obsługi Konta na Platformie, składania i realizacji Zamówień, zasady i tryb składania Reklamacji oraz korzystania z prawa zwrotu Produktów.

Klient – każdy podmiot składający Zamówienia za pośrednictwem Platformy.

Konsument – osoba fizyczna składająca Zamówienia za pośrednictwem Platformy.

Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą firmą PHU MAWI Grażyna Mądzielewska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 882-13-01-741, REGON 276972723.

Platforma – platforma do składania Zamówień prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym groni.pl.

Sklep – stacjonarny punkt sprzedaży znajdujący się w Zabrzu przy ulicy Nocznickiego 9/2, w którym można składać Zamówienia za pośrednictwem Platformy groni.pl.

Umowa – umowa sprzedaży dotycząca Produktów stanowiących ofertę Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.

Regulamin – niniejszy regulamin Platformy groni.pl.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto – konto klienta na Platformie, w którym zgromadzone są dane Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.

Formularz rejestracji – formularz dostępny na Platformie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – formularz dostępny na Platformie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu płatności i odbioru Produktów.

Koszyk – element Platformy, w którym widoczne są wybrane przez Klienta do zakupu Produkty z możliwością modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt – dostępny w Sklepie towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą mailowo (sklep@groni.pl) lub telefonicznie (78 41 41 441) w dni robocze w godzinach 9-17 lub listownie na adres: ul. Nocznickiego 9/2, 41-800 Zabrze.

1. Do korzystania z Platformy wymagane jest posiadanie aktualnej wersji jednej z przeglądarek internetowych (Chrome, Firefox, Edge, Opera, Safari, Internet Explorer) obsługującej JavaScript oraz zezwalającej na przechowywanie plików cookies na urządzeniu podłączonym do Internetu oraz posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.

1. Ceny podane na Platformie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

2. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz cena za usługi związane z odbiorem Produktów, o których Klient jest informowany na stronach Platformy w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową.

3. Założenie Konta na Platformie jest darmowe. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w § 3.

4. Sprzedawca nie odpowiada za zakłócenia w funkcjonowaniu Platformy spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Platformy z infrastrukturą techniczną Klienta.

1. W celu złożenia Zamówienia należy:

a. wybrać Produkt i dodać go do Koszyka,
b. wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych Klienta,
c. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i odbioru Produktów,
d. kliknąć przycisk “Zamów i zapłać”,
e. opłacić zamówienie w formie wskazanej w Formularzu Zamówienia.

2. Umowę traktuje się za zawartą z momentem potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego.

3. Miejscem zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży jest Sklep.

4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem Klienta, że jest osobą:

a. pełnoletnią,
b. trzeźwą w chwili składania Zamówienia,
c. której na podstawie art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości nie zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych,
d. która nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży.

1. Odbiór Produktów następuje w Sklepie znajdującym się w Zabrzu przy ulicy Nocznickiego 9/2 w dni robocze po wcześniejszym umówieniu.

2. Klient może odebrać Produkty osobiście lub przez upoważnioną osobę lub firmę spełniającą warunki określone w § 6 pkt 4.

3. Wybierając w Formularzu Zamówienia formę odbioru „Kurier”, Klient upoważnia Sprzedawcę do wydania Produktów współpracującej ze Sprzedawcą firmie kurierskiej, która dostarczy je pod wskazany przez Klienta w treści Zamówienia adres na terenie Polski.

4. Produkt będzie gotowy do odbioru w terminie wskazanym w opisie Produktu.

5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

6. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – terminy podane w pkt. 4 i pkt. 5 powyżej liczone są od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

7. W przypadku odbioru osobistego o gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę w wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w Formularzu Zamówienia (lub Formularzu Rejestracji).

8. Dostępne formy płatności:

a. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym w Sklepie
b. Przelew bankowy na rachunek Sprzedawcy podany na stronie Sklepu
c. Płatności elektroniczne: BLIK lub szybkie przelewy internetowe
d. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro

9. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 186.

10. Szczegółowe informacje na temat warunków odbioru Produktów oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Platformy.

1. Klient może zwrócić Produkty bez podania przyczyny w terminie 30 dni od daty ich odbioru.

2. Aby skorzystać z prawa zwrotu Klient ma obowiązek powiadomić Sprzedawcę przesyłając wypełniony formularz zwrotu na adres sklep@groni.pl w terminie wskazanym w § 8 pkt 1.

3. Klient powinien odesłać zwracane Produkty na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie przed upływem terminu 14 dni od poinformowania Sprzedawcy o skorzystaniu z prawa zwrotu Produktów.

4. W ciągu 14 dni od dnia otrzymania Produktów Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów.

5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

7. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. Klient odpowiada za należyte zapakowanie zwracanych Produktów. Zalecamy wykorzystanie oryginalnego opakowania (certyfikowany karton do transportu win), owinięcie butelek wewnątrz kartonu folią bąbelkową, wypełnienie wolnych przestrzeni w kartonie folią lub papierem i dokładne ofoliowanie kartonu.

9. Prawo do zwrotu nie dotyczy Produktów:

a. o otwartych przez Klienta pieczęciach opakowań (korek lub zakrętka), a których nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
b. niebędących w ofercie Sklepu i sprowadzonych na indywidualne zamówienie Klienta.

1. Umową objęte są nowe pełnowartościowe Produkty.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

6. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Platformy jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Platformy zbierane są w celu realizacji Umowy, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Platformy mogą być:

4. W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu odbioru towaru przez upoważnioną firmę kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

5. W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności na Platformie.

6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

8. Platforma wykorzystuje technologię plików cookies. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej na stronach Platformy.

1. Klient Platformy ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych za pośrednictwem Platformy. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu.

2. Sprzedawca po dokonanych zakupach wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Sprzedawcy za pośrednictwem Platformy groni.pl.

4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę na Platformie groni.pl oraz wizytówce TrustMate.io.

5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych u Sprzedawcy produktów. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

1. Umowy zawierane poprzez Platformę zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta drogą mailową.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Treści dostępne na stronach Platformy stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy. Rozpowszechnianie treści bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich obarczone odpowiedzialnością cywilną lub karną.

Aktualizuje…
  • Brak produktów w koszyku.